Algemene gebruiksvoorwaarden kliniekzoeker

Algemene gebruiksvoorwaarden kliniekzoeker

De Coolsculpting® website is eigendom van Allergan Limited ('Allergan'), en is uitsluitend bestemd voor inwoners van Nederland. De op deze site verstrekte informatie is uitsluitend bedoeld voor informatieve en educatieve doeleinden, en is niet bedoeld als vervanging van het advies verstrekt door een medisch-esthetische arts of een andere gekwalificeerde professional uit de gezondheidszorg. Lees de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door alvorens deze website te raadplegen of te gebruiken. Door deze website te raadplegen of te gebruiken, erkent u dat u de Algemene gebruiksvoorwaarden hebt gelezen, begrepen en aanvaard.

1. ALGEMEEN:

Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u de Kliniekzoeker opent of gebruikt. Door de toegang tot of het gebruik van de website erkent u dat u deze Gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en begrepen en dat u daarmee akkoord gaat.

De Kliniekzoeker is een webgebaseerde dienst, eigendom van en beheerd door Allergan (inclusief haar dochterondernemingen), die u in staat stelt de dichtstbijzijnde kliniek voor medisch esthetische/cosmetische behandelingen te vinden en daarmee contact op te nemen (de ‘Kliniekzoeker’).

Allergan biedt u deze service uitsluitend met het doel om de toegang tot de juiste medische standaard en klinieken te bevorderen en daarmee de behoefte aan nauwkeurige, evenwichtige en onafhankelijke informatie en consultatie over de mogelijkheden voor gezichtsbehandelingen te ondersteunen.

U begrijpt dat de Kliniekzoeker een lijst van door Allergan gevalideerde klinieken bevat. Dit betekent dat Allergan de individuele artsen en/of klinieken heeft gecontroleerd op hun vergunning om medische verrichtingen te mogen uitvoeren. De klinieken op de lijst zijn niet verplicht om producten van Allergan te kopen. Opname in de Kliniekzoeker is geheel gratis en is onderworpen aan de toestemming van elke individuele arts en/of kliniek en aan hun akkoord dat hun gegevens in de Kliniekzoeker worden weergegeven.

De Kliniekzoeker wordt u gratis ter beschikking gesteld. De in de Kliniekzoeker opgenomen individuele artsen en/of klinieken betalen Allergan geen vergoeding voor deze dienst.

De Kliniekzoeker strekt in geen geval tot de totstandkoming van een samenwerkingsverband, co-marketing of co-promotie tussen Allergan en de individuele artsen en/of klinieken.

De informatie in de Kliniekzoeker is geen aanbod tot verkoop of verzoek om producten of diensten van Allergan of klanten van Allergan of klinieken van derden die producten van Allergan gebruiken.

2. GEBRUIK:

U dient de Kliniekzoeker te gebruiken op een manier die in overeenstemming is met alle toepasselijke wet- en regelgeving, voorschriften en reglementen. Als u de beperkingen in deze voorwaarden schendt, gaat u ermee akkoord Allergan schadeloos te stellen voor alle verliezen, kosten of schade, inclusief redelijke juridische kosten, die Allergan lijdt of maakt in verband met of als gevolg van voornoemde schending.

3. UITSLUITING VAN GARANTIES:

U accepteert dat de Kliniekzoeker wordt geleverd in de staat waarin deze zich bevindt (‘as is’) op basis van beschikbaarheid ('as available'). Allergan sluit alle garanties uit met betrekking tot een bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, afwezigheid van computervirussen en de niet-inbreuk op de rechten van derden betreffende de Kliniekzoeker, voor zover dit volledig is toegestaan door de toepasselijke wet- en regelgeving.

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat Allergan door een lijst van individuele artsen en/of klinieken (inclusief hun kaderleden en personeel) op te stellen en/of door informatie te publiceren die naar deze individuele artsen of klinieken verwijst, niet goedkeurt, certificeert, beoordeelt, promoot, ondersteunt of anderszins aanbeveelt om de diensten van deze artsen en klinieken te raadplegen of te gebruiken, noch dat Allergan erkent en suggereert dat een van deze individuele artsen of klinieken gekwalificeerd, in staat en bekwaam is om u de medische behandelingen of resultaten te bieden die u verwacht.

Allergan raadt u alleen aan uw medische esthetische belangstelling voor injecteerbare gezichtsbehandelingen te bespreken met gekwalificeerde deskundigen en ervoor te zorgen dat u voldoende en bevredigende informatie heeft verzameld voordat u een beslissing neemt over uw behandeling.

4. RISICO:

U draagt het volledige risico met betrekking tot het gebruik van de Kliniekzoeker. Alle informatie en/of overige inhoud die u tijdens het gebruik van de Kliniekzoeker heeft geopend en gebruikt, is volledig voor uw risico en u bent volledig aansprakelijk voor alle kosten, schade, verliezen of vorderingen die u mogelijk ondervindt door uw gebruik van de Kliniekzoeker.

5. AANSPRAKELIJKHEID:

U begrijpt dat Allergan vertrouwt op de verklaringen van klinieken van derden en van individuele beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg met betrekking tot de juistheid van de informatie die door de Kliniekzoeker wordt verstrekt. Allergan wijst derhalve elke aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van voornoemde informatie en als zodanig bent u aansprakelijk voor alle indirecte, bijzondere, incidentele of gevolgschade, winstderving, inkomstenverlies of verlies van contracten of goodwill die/dat het gevolg is van fouten of weglatingen in de informatie die door de Kliniekzoeker wordt verstrekt.

6. UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID:

Allergan is niet aansprakelijk voor directe of indirecte, bijzondere, incidentele of gevolgschade, winstderving, inkomstenverlies of verlies van contracten of goodwill als gevolg van de beschikbaarheid of onderbreking van de Website of als gevolg van werkonderbrekingen, computerstoringen, computervirussen, gegevensverlies of anderszins door het gebruik van deze site. Het is Allergan volledig toegestaan door de toepasselijke wetgeving om elke aansprakelijkheid uit te sluiten voor fouten in of weglatingen van informatie, materialen of functies in de Kliniekzoeker en elke aansprakelijkheid voor nalatigheid. Niets in deze voorwaarden sluit onze aansprakelijkheid uit voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid of voor een frauduleuze voorstelling van zaken door Allergan.

7. VERWIJDERING VAN MATERIAAL IN DE KLINIEKZOEKER:

Hoewel Allergan niet verantwoordelijk is voor het controleren of bewerken van het in de Kliniekzoeker gepubliceerd materiaal, behoudt Allergan zich het recht voor om naar eigen goeddunken passende maatregelen te nemen om inhoud te bewerken of, indien nodig, te verwijderen indien ongepaste inhoud of materiaal onder zijn aandacht wordt gebracht.

8. AUTEURSRECHT:

Het auteursrecht op het materiaal en/of de inhoud in de Kliniekzoeker is eigendom van of gelicentieerd aan Allergan en wordt beschermd door de auteursrechtwetten van Ierland, internationale auteursrechtverdragen en alle overige toepasselijke wetten op het gebied van auteursrecht en intellectueel eigendom.

9. HANDELSMERKEN:

Alle productnamen, logo's en diensten die op de website worden vermeld en die worden geïdentificeerd door ® of ™ of die in een andere vorm verschijnen dan die van de omringende tekst, zijn handelsmerken die eigendom zijn van of gelicentieerd zijn aan Allergan of onze dochterondernemingen, tenzij wordt aangegeven dat deze eigendom zijn van een andere entiteit. Het gebruik van deze handelsmerken door u is verboden, tenzij dit specifiek is toegestaan in deze voorwaarden of door een speciale schriftelijke toestemming van Allergan, of om de producten of diensten van Allergan te identificeren. De weergave van een handelsmerk dat geen eigendom is van ons op onze site impliceert niet dat er een licentie is verleend door de eigenaar ervan. Het is niet onze intentie om handelsmerken te schenden en er wordt niet gesuggereerd dat de eigenaar van het handelsmerk de producten of diensten van Allergan onderschrijft. Evenzo houdt de weergave van het handelsmerk door Allergan niet in dat Allergan de eigenaar van het handelsmerk, zijn website of zijn producten en/of diensten bekrachtigt of goedkeurt.

10. PRIVACY:

Allergan voldoet aan de Algemene verordening gegevensbescherming en alle overige toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming. Alle persoonsgegevens die vrijwillig via de Kliniekzoeker aan Allergan worden verstrekt, worden verwerkt in overeenstemming met het Privacybeleid van Allergan. Voor het gebruik van de Kliniekzoeker hoeft u geen persoonsgegevens aan Allergan te verstrekken, maar we raden u wel aan de privacyverklaring met betrekking tot de website van Allergan waarin de Kliniekzoeker is opgenomen door te nemen.

11. BEËINDIGING:

Uw toegang tot en gebruik van de Kliniekzoeker kan door Allergan op elk moment en om welke reden dan ook met onmiddellijke ingang worden gewijzigd, beperkt of beëindigd.

12. GELDIGHEID:

Indien een deel van deze gebruiksvoorwaarden om welke reden dan ook door een bevoegde rechtbank ongeldig wordt verklaard, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de overige delen van de voorwaarden. Het resterende deel blijft onverminderd van kracht, terwijl het ongeldige deel als verwijderd wordt beschouwd.

13. WIJZIGINGEN:

Allergan behoudt zich het recht voor om de Kliniekzoeker en de gebruiksvoorwaarden daarbij te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Door de Kliniekzoeker te openen en te gebruiken, bent u automatisch gebonden aan voornoemde wijzigingen. U dient dan ook regelmatig deze pagina te bezoeken om de geldende voorwaarden te bekijken.

14. TOEPASSELIJK RECHT & BEVOEGDE RECHTBANK:

De Kliniekzoeker wordt geëxploiteerd volgens de wet- en regelgeving van Ierland. U gaat ermee akkoord dat de Ierse rechtbanken bevoegd zijn elk geschil of elke vordering met betrekking tot uw gebruik van deze site te beslechten. De site is bedoeld voor gebruik door ingezetenen die zich in Nederland bevinden, hoewel gebruikers buiten dit land tevens toegang hebben tot de site.

 

NL-CSC-2050013 Datum van goedkeuring: Februari 2020