Privacybeleid

AVG-Privacyverklaring voor consumenten Ingangsdatum: 25 mei 2018

Wat is het toepassingsbereik van deze Privacyverklaring?

Deze Privacyverklaring betreffende de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) beschrijft hoe Allergan plc en gelieerde entiteiten (hierna gezamenlijk aangeduid als "Allergan", "we", "wij", "ons") omgaan met uw Persoonsgegevens en met Persoonsgegevens van anderen wanneer u Persoonsgegevens van anderen met ons deelt. Deze Privacyverklaring beschrijft hoe en waarom we uw Persoonsgegevens verzamelen en met wie we deze gegevens zouden kunnen delen. Deze Privacyverklaring beschrijft daarnaast uw rechten betreffende uw Persoonlijke Gegevens. Deze Privacyverklaring is van toepassing op al uw Persoonsgegevens, inclusief Persoonsgegevens die elektronisch of in gedrukte vorm zijn opgeslagen.

Welke Persoonsgegevens worden verzameld?

Allergan verzamelt en verwerkt uw Persoonsgegevens, die rechtstreeks van u, van openbaar beschikbare bronnen of derde partijen met wie we een contract hebben afkomstig kunnen zijn (bijv. bedrijven die marktonderzoek doen). Persoonsgegevens zijn alle gegevens die u identificeren of die kunnen worden gebruikt om u te identificeren.

Het soort Persoonsgegevens dat we verzamelen is afhankelijk van uw relatie met Allergan en de toepasselijke wetgeving. De Persoonsgegevens van u die we verwerken, zijn onder andere gegevens die we rechtstreeks via u ontvangen, als onderdeel van uw relatie met ons of middels een andere vorm van interactie met ons.

De gegevens die we verwerken kunnen de volgende soorten Persoonsgegevens zijn:

 • Naam;
 • Leeftijd en geboortedatum;
 • Demografische gegevens;
 • Gezondheidsgegevens en andere Gevoelige Persoonsgegevens;
 • Data die via cookies worden verzameld;
 • Data die wordt verzameld via het gebruik van de website/mobiele apparaten en analyses;
 • Persoonlijke contactgegevens (adres, telefoonnummer, e-mailadres);;
 • Programma's en activiteiten waaraan u hebt deelgenomen;
 • Uw mening over ons of onze producten en diensten;
 • Communicatie en andere persoonlijke voorkeuren;
 • Gegevens betreffende productaanvragen;
 • Betalingsgegevens; en/of
 • Financiële gegevens (bankrekeningnummers, creditcardnummers)

Hoe worden uw Persoonsgegevens gebruikt?

Verwerking van uw Persoonsgegevens houdt in dat we uw Persoonsgegevens kunnen vastleggen, organiseren, structureren, opslaan, aanpassen of wijzigen, ophalen, raadplegen, gebruiken, openbaar kunnen maken door doorgifte, verspreiding of op een andere wijze beschikbaar kunnen maken, afstemmen of combineren, beperken, verwijderen of vernietigen.

We kunnen uw Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden verwerken:

 • Communicatie met u betreffende productveiligheid;
 • Beantwoorden van uw aanvragen betreffende informatie, producten of diensten;
 • Doelen op het gebied van de bedrijfscompliance, beveiliging en netwerkveiligheid;
 • Machtigen, verlenen, beheren, monitoren en beëindigen van toegang tot of gebruik van de websites, systemen, voorzieningen, gegevens, eigendommen en/of infrastructuur van Allergan;
 • Interne onderzoeken naar eventueel wangedrag met betrekking tot onze beleidslijnen en procedures of niet-naleving ervan;
 • Een audit betreffende onze programma's en diensten voor compliancedoeleinden;;
 • Juridische procedures en overheidsonderzoeken (bv. aanhoudingsbevelen, dagvaardingen en gerechtelijke bevelen);
 • Uw geschiktheid voor bepaalde producten, diensten of programma's bepalen;
 • Wanneer de wettelijke verplichting tot het verwerken van de Persoonsgegevens bestaat;
 • Communicatie betreffende marktonderzoek en productontwikkeling;
 • Communicatie over productinformatie;
 • Communicatie over algemene gezondheidsonderwerpen (zoals informatie over bepaalde gezondheidsaandoeningen);
 • Werving voor klinische onderzoeken;
 • Uw identiteit verifiëren bij interacties met ons;
 • Bedrijfs- en marketingonderzoek;
 • Productbestellingen;
 • Uw interactie (online en offline) met ons bijhouden;
 • Verbeteringen en ontwikkeling van onze producten en diensten;
 • Statistische analyse;
 • Verwerken van betalingen; en/of
 • Websitebeheer.

Voor andere doeleinden waaromtrent overeenkomstig lokale wetgeving de verplichting bestaat om u op de hoogte te brengen en uw toestemming te vragen, wordt uw toestemming gevraagd voor we uw Persoonsgegevens voor deze doeleinden zullen verwerken.

Wat is de rechtsgrondslag voor het verwerken van uw Persoonsgegevens?

De toepasselijke rechtsgrondslag voor het verwerken van uw Persoonsgegevens voor de specifieke doeleinden zoals hierboven beschreven, is onder andere:

 • Uw toestemming: In sommige gevallen wordt om uw toestemming gevraagd om uw Persoonsgegevens en Gevoelige Persoonsgegevens te verzamelen en verwerken. Indien u ons toestemming geeft, kunt u deze toestemming op een later moment weer intrekken door contact met ons op te nemen zoals beschreven in de sectie "Hoe neemt u contact met ons op" hieronder. Hierbij dient te worden opgemerkt dat wanneer u uw toestemming intrekt, dit geen effect heeft op de Persoonsgegevens die al zijn verzameld en verwerkt. Waar Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming, wordt hieromtrent meer informatie gegeven op het moment dat om uw toestemming wordt gevraagd.
 • Naleving van de toepasselijke wetgeving of uitvoering van een contract: In bepaalde omstandigheden kan het voorkomen dat we uw Persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan de toepasselijke wet- of regelgeving of om een contract dat u aangaat te kunnen uitvoeren. Wanneer we uw Persoonsgegevens verwerken om aan een wettelijke verplichting te voldoen, is het waarschijnlijk niet mogelijk om hiertegen in bezwaar te gaan, maar u beschikt wel over het recht tot toegang tot en controle van deze gegevens, tenzij dit in strijd is met onze wettelijke verplichtingen. Wanneer we uw Persoonsgegevens verwerken in het kader van het uitvoeren van een contract waarbij u een contractpartij bent, is het waarschijnlijk niet mogelijk dat u tegen de verwerking in bezwaar kunt gaan, of kan uw bezwaar tegen verwerking erin resulteren dat de contractuele verplichtingen niet meer kunnen worden vervuld.
 • Ons gerechtvaardigd belang: Het kan zijn dat uw Persoonsgegevens door ons worden verwerkt op basis van ons gerechtvaardigd belang betreffende onze communicatie met u, en het beheren van onze interactie met u betreffende onze producten en diensten, wetenschappelijk onderzoek en onderwijsmogelijkheden. Naast uw andere rechten zoals hieronder beschreven, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen dergelijke verwerking van uw Persoonsgegevens. U kunt bezwaar indienen door contact met ons op te nemen zoals beschreven in de sectie "Hoe neemt u contact met ons op" hieronder.

Aan wie en wanneer maken we uw Persoonsgegevens openbaar?

We delen uw Persoonsgegevens met/maken uw Persoonsgegevens openbaar aan de volgende entiteiten:

 • Onze mondiale dochterondernemingen, Izoals hieronder beschreven.
 • Derde partijen met wie we overeenkomsten hebben om namens ons diensten te leveren, om activiteiten of taken uit te voeren in het kader van de verwerking van uw Persoonsgegevens zoals hierboven beschreven. Indien dit van toepassing is, verplichten we deze derde partijen die namens ons opereren de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw Persoonsgegevens die met deze partijen worden gedeeld te waarborgen. Met deze derde partijen wordt contractueel vastgelegd dat zij uw Persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken of openbaar maken dan het verlenen van diensten voor ons of namens ons en de toepasselijke wet- en regelgeving hieromtrent naleven.
 • • Potentiële of daadwerkelijke derde kopers. Indien we besluiten ons bedrijf te reorganiseren of er afstand van te doen middels de verkoop, een fusie of een overname, kan het voorkomen dat we uw Persoonsgegevens delen met potentiële of daadwerkelijke kopers. We verplichten dergelijke kopers uw Persoonsgegevens conform deze Privacyverklaring te behandelen.

Hoe verloopt de internationale doorgifte van uw Persoonsgegevens?

Het kan voorkomen dat uw Persoonsgegevens worden overgedragen aan andere vestigingen wereldwijd. De namen en contactgegevens van de vestigingen van Allergan zijn te vinden via https://www.allergan.com/home. Het kan daarnaast voorkomen dat deze vestigingen uw Persoonsgegevens verder overdragen aan andere vestigingen wereldwijd. Sommige vestigingen en hun databaselocaties zijn in landen die geen adequaat beschermingsniveau hanteren dat vergelijkbaar is met de wet- en regelgeving die in uw land van toepassing is. Al onze vestigingen zijn echter verplicht uw Persoonsgegevens conform deze Privacyverklaring en onze beleidsregels en procedures aangaande privacy en gegevensbescherming te behandelen.

Verklaring EU-US en Swiss-US Privacy Shield Allergan en haar vestigingen in de Verenigde Staten kunnen Persoonsgegevens ontvangen van individuen in de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland. We voldoen aan de vereisten van het EU-US en Swiss-US Privacy Shield met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van Persoonsgegevens vanuit de EER en Zwitserland. Indien de bepaling van deze Privacyverklaring en het Privacy Shield strijdig zijn, overheersen de principes van het Privacy Shield. Voor meer informatie over het Privacy Shield Framework en voor onze certificering hieromtrent gaat u naar https://www.privacyshield.gov/. Overeenkomst het Privacy Shield treedt het International Centre for Dispute Resolution (ICDR) als onafhankelijke derde partij op om eventuele geschillen te beslechten. Indien u een klacht hebt omtrent onze naleving van het Privacy Shield, kunt u rechtstreeks contact opnemen met het ICDR via http://go.adr.org/privacyshield.html. In bepaalde gevallen kan het mogelijk zijn een beroep te doen op bindende arbitrage. Met betrekking tot de principes van het Privacy Shield zijn we onderworpen aan de onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden van de Amerikaanse Federal Trade Commission.

Het kan voorkomen dat we uw Persoonsgegevens overdragen aan derde partijen met wie we overeenkomsten hebben om namens ons diensten te leveren, om activiteiten of taken uit te voeren in het kader van de verwerking van uw Persoonsgegevens zoals hierboven beschreven. Die derde partijen worden contractueel verplicht om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder te beschikken over een geschikte mechanismen voor de grensoverschrijdende overdracht van EU-Persoonsgegevens om deze te kunnen ontvangen, waaronder bijvoorbeeld een 'adequaatheidsbepaling' door de Europese Commissie, certificeringen betreffende het EU-US en/of Swiss-US Privacy Shield, en/of de aanwezigheid van een standaard modelcontract (SCC) met ons.

Voor meer informatie over grensoverschrijdende doorgifte van uw Persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen zoals beschreven in de sectie 'Hoe neemt u contact met ons op' hieronder.

Hoe beschermen we Persoonsgegevens?

We maken gebruik van administratieve, technische en fysieke beveiligingen overeenkomstig de industriestandaard om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, diefstal, misbruik, ongeoorloofde toegang, wijziging, openbaarmaking en vernietiging. We beperken de toegang tot uw Persoonsgegevens tot medewerkers en derde partijen die namens ons opereren die een gerechtvaardigde zakelijke noodzaak hebben tot dergelijke toegang. We dragen uw Persoonsgegevens uitsluitend over naar derde partijen die namens ons opereren indien we van die partijen de schriftelijke waarborging hebben ontvangen dat uw Persoonsgegevens worden beschermd op een wijze die consistent is met deze Privacyverklaring en onze beleidsregels en procedures aangaande privacy.

Hoe lang bewaren we uw Persoonsgegevens?

Uw Persoonsgegevens worden bewaard gedurende de periode van uw relatie met ons. We slaan de Persoonsgegevens die we over u verzamelen op en bewaren deze in overeenstemming met ons Record Retention Policy (beleid inzake gegevensbewaring), waarna de gegevens zullen worden gearchiveerd of verwijderd. Een gedetailleerd overzicht van onze activiteiten hieromtrent is te vinden via https://www.allergan.com/home. Bepaalde gegevens kunnen voor een langere periode worden bewaard indien er sprake is van voortdurende verplichtingen of indien dit wettelijk vereist is..

Welke rechten hebt u?

U beschikt over het recht om uw Persoonsgegevens die we van u in bezit hebben in te zien en hiervan een kopie, inclusief een elektronische kopie te ontvangen, en u bent gerechtigd om ons te verzoeken om wijzigingen aan te brengen in de Persoonsgegevens die we van u in bezit hebben indien deze gegevens onjuist of onvolledig zijn. U beschikt daarnaast over het recht om een verzoek in te dienen om uw Persoonsgegevens te verwijderen indien deze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor u deze gegevens hebt verstrekt, om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken tot bepaalde doeleinden indien verwijdering niet mogelijk is en om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens. In bepaalde gevallen beschikt u over het recht om een verzoek in te dienen om uw Persoonsgegevens over te dragen aan een door u geselecteerde derde partij.

Om een van deze rechten uit te oefenen, neemt u contact met ons op zoals beschreven in de sectie 'Hoe neemt u contact met ons op' hieronder. U beschikt tevens over het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (zie 'Rechtsmiddelen' hieronder) indien u van mening bent dat uw rechten zijn geschonden.

Wat gebeurt er wanneer deze Privacyverklaring wordt herzien?

Van tijd tot tijd worden er wijzigingen aangebracht aan deze Privacyverklaring, omdat de wetgeving of de wijze waarop we uw gegevens verwerken verandert. Indien er wijzigingen worden aangebracht in deze Privacyverklaring wordt u hiervan op de hoogte gesteld en gaan deze wijzigingen na communicatie van kracht.

Hoe neemt u contact met ons op bij vragen en/of opmerkingen?

Neem contact op met de EU Data Protection Officer (DPO) van Allergan in het geval van:

 • Vragen;
 • Zorgpunten of klachten;
 • Terugtrekking uit een programma of dienst; en/of
 • De wens om uw rechten uit te oefenen zoals hierboven beschreven, waaronder het recht op toegang, wijziging, portabiliteit, bezwaar, beperking en verwijdering.

De EU DPO van Allergan

Postadres: Allergan Ltd, Marlow International Parkway, Marlow, Buckinghamshire, SL7 1YL, Verenigd Koninkrijk

E-mailadres: IR-EUDPO@allergan.com

Welke rechtsmiddelen hebt u?

Voor meer informatie over uw privacy en rechten betreffende gegevensbescherming, of indien u een probleem niet rechtstreeks met ons kunt oplossen en een klacht wilt indienen, verwijzen we u naar de autoriteit voor gegevensbescherming van uw land of de toezichthoudende autoriteit betreffende gegevensbescherming van Allergan:

Irish Data Protection Commissioner

Postadres: Canal House, Station Road, Portarlington, R32 AP23 Co. Laois, Ierland

Telefoonnummers: +353 57 8684800 +353 (0)761 104 800

E-mailadres: EU Allergan Data protection officer: IR-EUDPO@allergan.com