Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden

De Coolsculpting® website is eigendom van Allergan Limited ('Allergan'), en is uitsluitend bestemd voor inwoners van Nederland. De op deze site verstrekte informatie is uitsluitend bedoeld voor informatieve en educatieve doeleinden, en is niet bedoeld als vervanging van het advies verstrekt door een medisch-esthetische arts of een andere gekwalificeerde professional uit de gezondheidszorg. Lees de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door alvorens deze website te raadplegen of te gebruiken. Door deze website te raadplegen of te gebruiken, erkent u dat u de Algemene gebruiksvoorwaarden hebt gelezen, begrepen en aanvaard.

1. GEBRUIK:

U dient deze website te gebruiken op een manier verenigbaar met enige en alle, van toepassing zijnde wetten, wetgeving, regels en voorschriften. Indien u eventuele bepalingen in deze voorwaarden schendt, gaat u akkoord met het schadeloosstellen van Allergan voor eventuele verliezen, kosten of schade, met inbegrip van redelijke juridische kosten, die door Allergan in verband met, of ten gevolge van, een dergelijke schending ontstaan.

2. GEEN AANBOD TOT VERKOOP:

De informatie op deze site is slechts bedoeld als algemene richtlijn. Het is niet bedoeld als een aanbod tot verkoop of een aanprijzing van producten of diensten die worden geleverd door Allergan of door een bedrijf dat is gelieerd of gerelateerd aan Allergan.

3. UITSLUITING VAN GARANTIE:

U aanvaardt dat onze site wordt aangeboden op een 'as is'- en 'as available'-basis. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluit Allergan alle garanties met betrekking tot de bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, vrij zijn van computervirussen en niet-inbreuk op rechten van derden met betrekking tot haar site uit.

4. RISICO:

Het volledige risico met betrekking tot de kwaliteit, de prestaties en het gebruik van onze site ligt bij u. Elke communicatie, ieder bericht en alle andere informatie verkregen tijdens het gebruik van onze site worden door u op eigen risico verkregen, en u draagt de volledige verantwoordelijkheid voor eventuele schade die kan optreden als gevolg van uw gebruik van de site. Allergan controleert geen biografieën van Consultants en medische praktijkgegevens en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van dergelijke biografieën en praktijkgegevens.

5. UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID:

Allergan is niet aansprakelijk voor enigerlei directe, indirecte, bijzondere, incidentele of gevolgschade, zoals derving c.q. verlies van winst, omzet, contracten of goodwill ten gevolge van de beschikbaarheid of onderbreking van onze site, of van onderhoudsonderbrekingen, computerstoringen, computervirussen, gegevensverlies of in welk ander opzicht dan ook ten gevolge van het gebruik van deze site. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluit Allergan alle aansprakelijkheid voor eventuele fouten in, of weglatingen uit, de informatie, materialen of functies op deze site en alle aansprakelijkheid voor nalatigheid uit. Niets in deze voorwaarden sluit onze aansprakelijkheid uit voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid, noch voor enigerlei vorm van misleiding door Allergan.

6. MEDISCHE INFORMATIE:

Allergan biedt geen medische of vergelijkbare professionele diensten of advies op deze website, en de verstrekte informatie is niet bedoeld om medisch advies dat wordt aangeboden door een arts te vervangen. Als u dergelijke diensten of advies wenst of nodig hebt, of als een medische aandoening ontstaat of bestaat, dient u een professionele zorgverlener te raadplegen.

7. BEWERKEN OF VERWIJDEREN VAN INHOUD DIE OP DE WEBSITE WORDT GEPLAATST:

Hoewel Allergan niet verantwoordelijk is voor het monitoren of bewerken van inhoud die op onze website wordt geplaatst, behoudt Allergan zich het recht voor, ingeval ongepaste inhoud onder haar aandacht wordt gebracht dan wel op eigen initiatief, passende maatregelen te nemen om deze inhoud te bewerken of, indien nodig, te verwijderen.

8. LASTER/INBREUK OP AUTEURSRECHT:

U mag geen lasterlijk, beledigend, godslasterlijk, bedreigend, aanstootgevend of illegaal materiaal op deze site plaatsen, en ook geen auteursrechtelijke beschermde informatie of ander auteursrechtelijk beschermd materiaal zonder voorafgaande toestemming van de auteursrechthebbende.

9. GARANTIE INZAKE AUTEURSRECHT:

Door materiaal te plaatsen, garandeert en verklaart u het auteursrecht te bezitten met betrekking tot dergelijk materiaal dan wel toestemming te hebben verkregen van de auteursrechthebbende.Bovendien verleent u Allergan en uw medegebruikers van onze site het niet-exclusieve recht om dergelijke informatie en ander materiaal weer te geven, te kopiëren, te publiceren, te verspreiden, over te brengen, af te drukken en anderszins te gebruiken.

10. AUTEURSRECHT OP DEZE WEBSITE

Het auteursrecht op de inhoud van deze site is eigendom van of in licentie bij Allergan en wordt beschermd door de Nederlandse Auteurswet, internationale auteursrechtverdragen en alle andere toepasselijke intellectuele eigendomsrechten. U hebt het recht om één kopie van het materiaal op deze site te downloaden op een computer, doch uitsluitend voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, waarbij u geenenkele melding met betrekking tot een handelsmerk, auteursrecht of ander intellectueel eigendomsrechtmag verwijderen. Tenzij hierboven uitdrukkelijk bepaald, dient niets in deze algemene voorwaarden te worden opgevat als het verlenen van enigerlei licentie of recht uit hoofde van het auteursrecht van Allergan.

11. HANDELSMERKEN:

Alle productnamen, logo's en diensten op deze site die worden aangegeven met ® of TM of die verschijnen in een vorm die afwijkt van die van de omringende tekst zijn handelsmerken in eigendom van of in licentie gegeven aan Allergan of onze gelieerde ondernemingen, tenzij anders aangegeven als zijnde eigendom van een andere entiteit. Het gebruik van deze handelsmerken door u is verboden, tenzij:
(i) uitdrukkelijk toegestaan door deze algemene voorwaarden,
(ii) u beschikt over speciale toestemming schriftelijk verleend door Allergan, of
(iii) u hiermee de producten of diensten van Allergan aanduidt. Het op onze site weergeven van een handelsmerk dat niet in ons bezit is, impliceert niet dat een licentie is verleend door de eigenaar ervan. Geen enkele merkinbreuk wordt beoogd, en er wordt geen enkele suggestie gewekt dat de eigenaar van het handelsmerk producten of diensten van Allergan ondersteunt. Omgekeerd vormt het weergeven door Allergan van het handelsmerk ook geen ondersteuning of goedkeuring door Allergan van de eigenaar van het handelsmerk, diens website of diens producten en/of diensten.

12. VERTROUWELIJKHEID en PRIVACY:

Zonder uw toestemming worden uw persoonsgegevens niet bekendgemaakt aan derden, zoals bijv. marketing bureaus. Allergan voldoet aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van 2001 en aan andere toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Alle persoonsgegevens die via deze website vrijwillig worden verstrekt aan Allergan worden verwerkt in overeenstemming met het Privacybeleid.

13. HYPERLINKS:

Via hyperlinks kunt u toegang krijgen tot andere websites op het internet die geen eigendom zijn van Allergan. Met het verstrekken van deze links stemt Allergan in geen enkel opzicht in met de inhoud van andere websites die gekoppeld zijn aan deze site, noch aanvaardt Allergan aansprakelijkheid voor dergelijke inhoud. Allergan kan niet aansprakelijk worden gesteld voor inhoud die via hyperlinks wordt gekoppeld aan onze site en die misleidend, onjuist, lasterlijk, bedreigend of obsceen is of anderszins niet in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving.

14. BEËINDIGING:

Uw toegang tot en gebruik van deze site, met inbegrip van met een wachtwoord beveiligde toegang tot de site, kan door Allergan te allen tijde met onmiddellijke ingang worden gewijzigd, beperkt of beëindigd middels een kennisgeving, met of zonder opgave van redenen.

15. DEELBAARHEID:

Als enig deel van deze voorwaarden om welke reden dan ook ongeldig wordt verklaard door een bevoegde rechtbank, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van het resterende deel van de voorwaarden. Ieder dergelijk resterend deel zal volledig van kracht blijven als ware het ongeldige deel uit de voorwaarden geschrapt.

16. WIJZIGINGEN

Allergan behoudt zich het recht voor om deze site en de voorwaarden voor het gebruik ervan te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Door dezewebsite na plaatsing van gewijzigde Algemene voorwaarden te blijven bezoeken of gebruiken, wordt u geacht deze wijzigingen te hebben aanvaard. U dient derhalve deze pagina regelmatig te bezoeken om de actuele voorwaarden te raadplegen.

17. TOEPASSELIJK RECHT & BEVOEGDE RECHTER:

Op dezeAlgemene gebruiksvoorwaardenis uitsluitend Nederlands recht van toepassing. U gaat ermee akkoord dat eventuele geschillen welke verband houden met deze Gebruiksvoorwaarden en/of uw gebruik van deze website uitsluitend door de rechtbank Oost-Brabant worden beslecht. De site is uitsluitend bedoeld om te worden gebruikt door inwoners van Nederland, alhoewel de site kan worden geraadpleegd door gebruikers buiten dit land.